Projekt

Arlanda Airport Bagagekulvert 11

Entreprenaden avser tillbyggnad i två plan på Airside av centralbyggnaden i Terminal 5. I entreprenaden ingår bergschaktning, mark-, och VA-arbeten, spont, platsgjuten betong, husbyggnad, prefabsystem, en temporär bro och elarbeten.

Ordervärde: 205 474 000 kr för Sveab
PC: Moritz Kolmar
Projekttid: 21 månader
Beställare: Swedavia AB Stockholma Arlanda

Daniel Hagos kommer vara vår man på plats

E18 Mittbarriärer

Ombyggnad och breddning av befintlig väg E18 på sträckan Stocksundsbron till trafikplats Arninge inom Danderyd och Täby kommun. Projekt delad i två etapper och totalt sträckan 11,6km. Breddningen sker genom att befintlig mittremsa byggs om och ersätts med ny betongbarriär. Ny kanalisation för nya ledningar samt ny belysning på hela sträckan.

PC: Moritz Kolmar
Projekttid: 21 månader
Beställare: Swedavia AB Stockholma Arlanda

Alexander Chennaoui sköter utsättningen

Ny infrastruktur i Glömsta

Nytt projekt åt Huddinge kommun i Glömsta. Nya vägar,ledningsnät,fjärrvärme samt vatten och spill. Kontraktsumma är 10,4 miljoner och beräknas vara klart våren 2018.

Vår man på plats är Alexander Chennaoui

Ombyggnad av tvärbanan

Under Våren och sommaren byggde vi om tvärbanan. Tvärbanans två linjer ska få ett gemensamt signalsystem. När arbetet är klart kan man resa hela sträckan mellan Sickla och Solna utan att byta spårvagn i Alvik. Samtidigt byggs vändspår på tre platser i Mårtensdal, Årstaberg och Alviks strand, som ska möjliggöra tätare trafik. Vi har skött all utsättning på stationerna och vändspåret samt varit mängdreglerare mot SL.

S:t Görans sjukhus växer

Skanska har tecknat ett samverkansavtal med Locum avseende ny- och ombyggnation av S:t Görans sjukhus på Kungsholmen i Stockholm. Projektet är en del av Stockholms läns framtidsplan för hälso- och sjukvården, en av de största satsningarna i landstingets historia.
Martin Wiberg från Alex mät skall ansvara för utsättningen i dom nya delarna. Den preliminära omfattningen är cirka 25 000 kvadratmeter nybyggnation och projektet väntas vara färdigt 2020.

Platschef är Felicia Dhalin

Nya Arconahallar

Under 2015 lanserades ett nytt koncept ”Arconahallen”, vilken är en mycket prisvärd, energisnål och funktionell idrottshall och på drygt två år har tio nya hallprojekt projekterats och byggts eller är på väg att byggas.
Alex mät sammarbetar med Sveab anläggning och Arcona och är nu nära att avsluta sin andra hall i Stuvsta IP. Den första hallen är Kvarnbergshallen i Huddinge och blev färdig nu i höstas.

Omi Scott är Platschef från Arcona och från Sveab är det Christopher Wadeborn.

Projekt åt Skanska i Södertälje

Teemu som är inhyrd av Alex mät har varit på ett stort projekt åt Skanska på Astra Zenecas område i Södertälje. Projektet är färdigt vintern 2016/2017. Nästa utmaning är fortsatt åt Skanska där dom skall bygga ett punkthus i Weda, Södertälje och beställare är Telge bostäder.

Platschef är Mats Hawia

Flerfamiljshus och hyresrätter i Årsta

Pratap Singh är inhyrd och jobbar i Årsta Kv Rösträknaren där Familjebostäder bygger sex stycken flerfamiljshus, 187 st hyresrätter i det framväxande området. Inflyttning vintern 2017/2018

Platschef Mats Eriksson

Radhuslägenheter i Mälarhöjden

Dennis Fray är inhyrd på Kv Rebeckorna i Mälarhöjden där Sveab bygger åt Stockholmshem 14 radhuslägenheter som skall stå klara sommaren 2017.

Platschef Urban Lundberg

Vega pendeltågstation

Ny pendeltågstation med mittplattform inklusive två platsgjutna järnvägsbroar, platsgjuten järnvägsbro över gång- och cykelväg, gång- och cykelbro över järnväg i trä, grundförstärkning samt ny banvall för järnväg.

Martin Wiberg skall vara utsättare och bygga.
Beställare: Trafikverket och entreprenör Sveab
Platschef: Johan Lillsund
Kontraktsumma: ca 249 MSKR
Bygget förväntas vara klart 2019

Värmdöleden breddas

Sveab breddar väg 222 mellan Mölnvik och Insjön i Värmdö kommun där oxå 4 st viadukter måste gjutas på. Det blir totalt 2 körfält i vardera riktning samt mittbarriär av betong som avskiljare. Hela projektet skall vara klart våren 2016 och kommer att kosta 33 miljoner.

Alex har fått förtroendet att vara utsättaren på plats, han kör hela jobbet med GPS samt maskinstyrning på samtliga maskiner.

Akallalänken

Sveab bygger ny väg med cirkulationsplats samt flytt av vattenledningar. Arbetet är ett förberedande projekt för Förbifart Stockholm.

Vår man på plats; Rickard Wiberg
Beställare: Trafikverket
Projektet beräknas vara klart november 2015
Kontraktssumma: 31 MSEK

KV Bjällerkransen

Skanska Prefab bygger 3 byggnader på vardera 5 våningar i Västertorp.

Vår man på plats; Martin Wiberg
Beställare: Stockholmshem
Projektet beräknas vara klart sommaren 2015

Nya medarbetare

Vi har under våren anställt två nya medarbetare, Rickard Wiberg samt Martin Wiberg. Båda med många års erfarenhet i branschen.

Strimlan och Lokalgator i Hagastaden

Sveab har av Stockholmparkering fått projekt Strimlan i Hagastaden. Objektet är en betongkonstruktion ca 110m lång och 7,25m bred innehållande grundläggning på berg respektive betongpålar. Objektet är en förberedande etapp på det kommande P-Hus Hagastaden. Arbetet omfattar främst mark, grundläggnings- och betongarbeten. Entreprenaden innehåller inte några installationsarbeten i detta skede. Totalt omfattar betongarbetena ca 1690 kbm betong, med armering.

Arbetschef: Magnus Mellin
Platschef: Gerry Rehn
Mätingenjör: Alexander Chennaoui Alex Mät & Utsättning AB
Kontraktsumma: 12.600.000kr
Färdigställandetid: 2015-02-28Sveab har av Stockholmstad fått projekt Lokalgator i Hagastaden. Förlängning av Hälsingegatan och Dalagatan. Platsen var ändstation för Norra stambanan mellan Stockholm och Uppsala senare även Station för godståg, Prisextra samt Systembolaget under senare tid.
Entreprenaden omfattar markförstärkning, uppfyllning, ledningsförläggning och byggnation av arbetsgator samt betongarbeten för nätstation i första etappen Hagastaden.

Arbetschef: Magnus Mellin
Platschef: Gerry Rehn
Mätingenjör: Alexander Chennaoui Alex Mät & Utsättning AB
Kontraktsumma: 17.125.000kr
Färdigställandetid: 2016-10-31

Järva trafikplats

Alex mät har av Sveab fått i uppdrag att ta hand om utsättningen av ombyggnaden Järva trafikplats. Beställare är Trafikverket och kontraktssumman är 12 mkr. Bygget förväntas vara klart i Oktober 2014.

Nytt uppdrag. Höst 2013

Fram till 2025 ska Norra Stationsområdet bebyggas och utvecklas till en helt ny del av staden; Hagastaden. Motorväg och järnväg ska överdäckas och här ska byggas 5 000 nya bostäder och 36 000 arbetsplatser. Genom den nya stadsdelen länkas Stockholm samman med Solna och nya Karolinska. Beställare för Sveabs arbeten Norra Station är Exploaterings-kontoret i Stockholms kommun och uppdragen består av VA-arbeten, markarbeten, betong-konstruktioner samt rivning av gammalt brofäste.

Platschef Gerry Rehn

Breddning av motorväg, Solna-Kista samt Södertälje-Moraberg

Här mäter vi med GPS för ny mittbarriär mellan norr-, och södergående körfält på E4:an utanför Kista. Bygget skall vara färdigt hösten 2013

Platschef Johan Uvhagen

Lagerlokal åt Tastsinn-koncernen

In3prenör bygger åt Tastsinn-koncernen. Planeras vara klart hösten 2013.
Här mäter Alex in bultargrupper innan gjutning med totalstationen.